• 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

 • 100 Học Viên
 • 10 Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

 • 100 Học viên
 • 10 Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

 • Học Viên
 • Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

 • Học Viên
 • Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

 • Học Viên
 • Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

 • Học Viên
 • Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III

 • Học Viên
 • Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II

 • Học Viên
 • Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
Giảng viên - Chu Vĩnh Quyên

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

 • Học Viên
 • 10 Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

 • Học viên
 • 10 Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
Giảng viên - Chu Vĩnh Quyên

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

 • 100 Học Viên
 • 10 Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

 • 100 Học viên
 • 10 Bài học